Menu Close

Privacybeleid

Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de website https://cosmocafe.be/ (de “Website”), eigendom van en uitgebaat door:

Cosmo Bar BVBA
Grote Markt 66
3800 Sint-Truiden

Ondernemingsnummer: BE 0676 774 443

Hierna genoemd  “Cosmo”, “wij” of “ons”.

Cosmo vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Cosmo in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door onze Website te gebruiken, en uw Persoonsgegevens mee te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Cosmo uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

1. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Cosmo is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft. Cosmo heeft een contactpersoon aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

Deze contactpersoon is bereikbaar via:

Cosmo Bar BVBA
t.a.v. Quirine Quak
Grote Markt 66
3800 Sint-Truiden

E-mail: info@cosmocafe.be
Tel.: +31 6 43 93 5772

2. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en Verwerkt?

Cosmo Verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website. Persoonsgegevens in deze Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door Cosmo Verwerkt:

 • Contactgegevens: Persoonsgegevens zoals naam, adres, ondernemingsnummer, etc.
 • Technische informatie: Persoonsgegevens zoals gegevens over computers, telefoons of andere apparaten waarmee u de Website gebruikt, het IP-adres, het type browser, etc.
 • Geschiedenis en logs: Persoonsgegevens zoals gegevens over zoekopdrachten die uitgevoerd zijn op de Website, informatie omtrent uw surfgedrag, datum en tijd dat de Website bezocht werd, etc. (vb. Google Analytics)
 • Cookies: Zie hieronder.

3. Wat is het doel en de grondslag van de Verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de Verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij Verwerken.

 • Contactgegevens:
  • Doel: Uw contactgegevens worden verzameld om het voor Cosmo mogelijk te maken u te contacteren, haar Website te optimaliseren, te zorgen voor een betere gebruikservaring, etc.
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.
 • Technische informatie:
  • Doel: Uw technische informatie wordt verzameld om het voor Cosmo mogelijk te maken haar Website te optimaliseren, te zorgen voor een betere gebruikservaring, haar marketingcampagnes te verbeteren, etc.
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.
  • Geschiedenis en logs:
   • Doel: Uw geschiedenis en logs worden verzameld voor de optimalisatie van de Website en voor personalisatie van de dienstverlening van Cosmo, etc.
   • Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Cosmo belangrijk is om op basis van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Cosmo deze informatie Verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking van toestemming heeft geen invloed op de Verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot Verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de Verwerking.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en Cosmo is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te Verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Cosmo u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

4. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Cosmo ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U content downloadt van onze Website;
 • Via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;
 • Via Google Analytics;
 • Via URL en tracking codes, link en email trackers bepaalde informatie wordt meegestuurd;

Cosmo zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter aan uw vraag of actie op onze Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Cosmo Persoonsgegevens deelt met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring.

Verwerkers en subverwerkers van Cosmo handelen onder verantwoordelijkheid van Cosmo. Indien Cosmo beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren op basis van een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de Verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Cosmo deelt en verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met/aan commerciële partners.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een ander(e) website, platform of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website, dat platform of die applicatie van toepassing zijn.

5. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Cosmo uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Cosmo – via haar (sub)Verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Cosmo ervoor om eenzelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de Verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

6. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Cosmo hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Persoonsgegevens:

Uw Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Cosmo, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw Persoonsgegevens langer moeten bewaren.

 • Contactgegevens: Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum 3 jaar vanaf de creatie van de technische informatie, of langer (i) indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor Cosmo aanwezig is of (ii) de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.
 • Technische informatie: Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum 3 jaar vanaf de creatie van de technische informatie, of langer (i) indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor Cosmo aanwezig is of (ii) de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.
 • Geschiedenis en logs: Bewaring van deze Persoonsgegevens tot maximum 3 jaar vanaf de creatie van het item of de log, of langer (i) indien en voor zo lang een gerechtvaardigd belang voor Cosmo aanwezig is of (ii) de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.

Cosmo bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)Verwerkers kan steeds bij Cosmo worden opgevraagd.

7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Cosmo heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te Verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Uw Persoonsgegevens die door Cosmo of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord, en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Cosmo. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw Persoonsgegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw Persoonsgegevens wordt beperkt tot louter de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website van Cosmo beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Cosmo privé is. U kan deze beveiliging herkennen aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

Cosmo gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie overeenkomstig de best practices om uw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden.

Cosmo doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Cosmo dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Cosmo verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

8. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

a) op een bevestiging van Cosmo of uw Persoonsgegevens al dan niet worden Verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Verwerkt worden;
b) op verbetering door Cosmo, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
c) om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Cosmo;
d) om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
e) om van Cosmo de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
f) om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen;
g) om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de contactpersoon van Cosmo en een kopie te bezorgen van de voorkant van uw identiteitskaart (het rijksregisternummer mag niet zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

9. Wijzigingen aan deze Verklaring

Cosmo kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Cosmo verzamelt, hoe Cosmo deze informatie gebruikt en op welke manier Cosmo deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, ter goedkeuring worden voorgelegd.

10. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Cosmo om uw Persoonsgegevens bekend te maken, indien dit wettelijk vereist is of indien Cosmo te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

a) te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
b) de algemene voorwaarden van Cosmo af te dwingen;
c) te reageren op schadevorderingen tegen Cosmo naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
d) de rechten, eigendom en veiligheid van Cosmo, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Cosmo mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Cosmo dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Cosmo redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Cosmo of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.